Du som småföretagare kan smitta dina närstående

Föråldrade regler och olika definitioner i lagstiftningen gör att närstående kan drabbas negativt av ditt företagande.
– Har du som företagare gjort fel ska du givetvis straffas för det, men inte din sambo, dina barn eller föräldrar. Den nuvarande lagstiftningen diskriminerar småföretagare, säger Erik Sjölander, Näringspolitisk talesperson Småföretagarna.

Ditt företagande kan smitta dina närstående. Och du kan bli smittad av dem. På grund av den vida definitionen av närstående innefattar detta allt från barn och föräldrar till före detta sambo. Om före detta sambon skulle missköta sin näringsverksamhet och åläggas näringsförbud upp till fem år efter att ni har flyttat isär, kan även du drabbas av näringsförbud. Enligt Erik Sjölander präglas lagstiftningen av en negativ attityd gentemot företagare som genomsyrar svensk politik.
– I Sverige finns det en vanföreställning att småföretagare försöker smita undan skatt och andra förpliktelser. Det är grunden till den orättvisa särlagstiftningen. I verkligheten är det tvärtom, småföretagare är ofta de som arbetar hårdast och får tillbaka minst, säger Erik Sjölander.

Otydlig lagstiftning
Något annat som missgynnar småföretagare är de många definitionerna i svensk lagstiftning av vad en företagare är och vem som utgör en närstående. Till skillnad från exempelvis England, vars lagstiftning präglas av principen att om en ny lag instiftas ska en gammal avskaffas, kompletteras gamla lagar i Sverige ofta med en ny. Detta har bidragit till en snårig lagbok med många definitioner av samma begrepp. För några år sedan räknade Erik Sjölander till över 50 definitioner av företagare/näringsidkare i olika lagtexter. Detta gör att regler riskerar att tillämpas mot personer som de inte är avsedda för. – Vissa politiker pratar om en VD för ett storbolag som en företagare, men det är ingen företagare utan en anställd. Jag som äger och driver företag är en företagare. Så även om en lag skrivs med en VD på ett börsbolag i åtanke kan den straffa mig som småföretagare på grund av otydligheter i lagboken. Vi behöver tydligare och enhetligare definitioner, säger Erik Sjölander.

Anhöriga borde smittas positivt
Erik Sjölander anser att de så kallade 3:12-reglerna bör ses över eller skrotas, eftersom de enligt honom ofta missgynnar småföretagare. Reglerna, numera en del av skatteförfarandelagen, styr hur småföretagare beskattas för utdelning och kapitalvinst från det egna bolaget. En nyligen avskaffad sådan regel gällde ägarskiften i fåmansföretag där överlåtelser till anhöriga beskattades högre än om verksamheten såldes till utomstående. I andra länder gäller det motsatta: I Tyskland erhåller småföretagare skattelättnader om företaget överlåts till en närstående. Anledningen är att familjeföretag uppfattas vara de mest beständiga och därför kan bidra till landets ekonomi under lång tid. Enligt Erik Sjölander borde Sverige sträva efter att anamma samma syn på familjeföretagande som Tyskland. – Om politikerna menar allvar när de säger att de ser inhemskt företagande som stommen i svensk ekonomi borde de också underlätta entreprenörskap. Annars kommer det att påverka Sveriges ekonomiska framtid negativt. Om företagande ska smitta anhöriga så borde det smitta på ett positivt sätt, avslutar Erik Sjölander.

Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund har du rätt till viss kostnadsfri juridisk rådgivning. Om du känner dig vilsen i den snåriga lagstiftningen för företagare, kontakta oss! 

Småföretagarnas medlemsrådgivning

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bli medlem!

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem