Erik Sjölander, Småföretagarnas Riksförbund, tar plats i statlig utredning

Småföretagarnas Riksförbunds näringspolitiska talesperson *Erik Sjölander har av statsrådet Mikael Damberg, näringsdepartementet, fått ett förordnande att ingå som expert i utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation.

Småföretagarnas Riksförbund har genom bland annat rapporten Otryggare kan ingen vara pekat på de svårigheter en småföretagare kan hamna i vid t ex sjukdom och föräldraledighet. Förbundet har även pekat på behovet av ett mer flexibelt regelverk på en förändrad arbetsmarknad med ökad rörlighet mellan anställning och företagande. Detta ställer krav på ett förutsebart trygghetssystem med socialförsäkringar. Informationen om trygghetssystemen för företagare behöver helt enkelt utvecklas.

Småföretagarnas Riksförbund välkomnade regeringens beslut att tillsätta en särskild utredare som ska utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren i socialförsäkringssystemen för företagare och för att främja ett tryggare företagande. Därför är det extra glädjande att Småföretagarnas Riksförbunds vice ordförande och näringspolitiska talesperson fått ett förordnande att ingå i utredningen som expert.

– Det känns fantastiskt bra att vi får vara med och tycka till från början. Mina förväntningar är att utredningen blir ett värdefullt verktyg som leder till att fler blir företagare i landet, säger Erik Sjölander.

Kort om utredningens uppdrag:

  • Utredningen ska bland annat ta fram ett kunskapsunderlag om de socialförsäkringsrättsliga trygghetssystemens inverkan på kvinnors respektive mäns vilja och förutsättningar att starta och driva företag liksom inverkan på företagens tillväxtvilja.
  • Utreda om sjukförsäkringens regelverk behöver anpassas med hänsyn till företagares förändrade arbetsliv.
  • Utreda och ta ställning till om åldersgränsen 55 år för företagare att fritt kunna välja karenstid i sjukförsäkringen ska kvarstå, höjas eller tas bort.
  • Utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Utredarens förslag ska så långt som möjligt vara neutrala till val av företagsform och ska även främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Det arbetsrättsliga regelverket och arbetstagarbegreppet ska inte påverkas av utredarens förslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2019.

* Erik Sjölander är vice ordförande och näringspolitisk talesperson för Småföretagarnas Riksförbund. Han är bland annat aktuell som medförfattare till boken Sveriges hårdast arbetande grupp -småföretagarna, som fick stor uppmärksamhet när den släpptes i augusti i år. Boken handlar om varför bättre villor för företagare behövs och hur det kan skapas.

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bli medlem!

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem