Arbetsrättsjouren i Sverige AB

arbetsrättsjourens loggaArbetsrättsjouren ger kvalificerad rådgivning och individuellt stöd till arbetsgivare oavsett bransch.

ArbetsrättsJouren i Sverige AB

Vad ska ett anställningsavtal innehålla?

SVAR: Det är viktigt att en anställd får ett skriftligt anställningsavtal, helst före anställningens början, som dels visar att personen har fått anställningen och dels visar vilka villkor som gäller för anställningen. Vilken information anställningsavtalet ska innehålla regleras i 6c § i Lagen om anställningsskydd LAS.

Anställningsavtalet bör innehålla information om, tillträdesdag dvs. vilken dag arbetstagaren börjar, arbetsplats, arbetsuppgifter, anställningsformen om den är tidsbegränsad eller tillsvidare, arbetstider, lön och andra förmåner, semester, uppsägningstider och om det finns kollektivavtal som gäller.

Permalänk 0 0

Vad finns det för olika anställningsformer?

SVAR: Det är viktigt att anställningsavtalet innehåller den anställningsform ni har kommit överens om. I Lagen om anställningsavtal (LAS) regleras de olika formerna samt även i ev. kollektivavtal.

Det finns tre olika anställningsformer, tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning.

Tillsvidareanställning innebär det inte finns något bestämt datum när anställningen ska upphöra. Anställningen varar till dess arbetsgivaren eller arbetstagaren vill göra en förändring. Tillsvidareanställning är huvudregeln enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) och i kollektivavtalen.

En tidsbegränsad anställning är en anställning som gäller under en begränsad period till en på förhand bestämd tidpunkt. Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för allmän visstidsanställning, för vikariat, för säsongsarbete och när en arbetstagare har fyllt 67 år. En tidsbegränsad anställning övergår till en tillsvidareanställning då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra i mer än två år under en femårsperiod. En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag.

En provanställning får högst vara i sex månader. Tanken med en provanställning är att den efter prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning. En provanställning kan avbrytas innan prövotiden går ut.

Permalänk 0 0

Vad är ett kollektivavtal?

SVAR: Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer, som reglerar löner och villkor på arbetsplatsen. Kollektivavtalen kan vara små och lokala och gälla för en särskild arbetsgivare eller arbetsplats, eller stora och rikstäckande och gälla för alla arbetsplatser i hela landet inom en speciell bransch.

Det är lagarna och kollektivavtalen som är grunden på arbetsmarknaden. Exempel på arbetsrättsliga lagar är Medbestämmandelagen (MBL), Lagen om anställningsskydd (LAS), Semesterlagen (SemL), Arbetstidslagen (ATL) och Arbetsmiljölagen (AML). Kollektivavtal ger kompletteringar och praktiska anpassningar till olika branscher och företag. Eftersom förhållandena är olika i branscher och företag finns det många olika kollektivavtal.

Kollektivavtalens regler är minimiregler. Det innebär att ni på arbetsplatsen har möjlighet att i vissa delar och vid behov vidareutveckla villkoren så att de passar just er arbetssituation.

Permalänk 0 0

Vilka grundregler gäller vid uppsägning av personal?

SVAR: Du som arbetsgivare måste visa att det finns saklig grund för uppsägningen. Saklig grund innebär antingen att arbetstagaren sägs upp pga. att det är arbetsbrist (neddragning av tjänster, dålig lönsamhet) eller pga. personliga skäl (att arbetstagaren allvarligt misskött ditt arbete).

Om ditt företag har kollektivavtal är ni skyldiga att förhandla med den arbetstagarorganisation som de har kollektivavtalet med. Detta enligt 11§ i MBL (Medbestämmandelagen) Finns det inte kollektivavtal på er arbetsplats så är arbetsgivaren skyldig att förhandla med samtliga arbetstagarorganisationer som är representerade på arbetsplatsen (13§ MBL) vid en uppsägningssituation.

Arbetsgivaren måste följa de regler som finns i Lagen om anställningsskydd (LAS) och i kollektivavtalet. Till exempel finns det regler om i vilken turordning personal ska sägas upp.

Kontakta Arbetsrättsjouren för att diskutera och få stöd om det blir aktuellt med uppsägningar på ditt företag

Permalänk 0 0

Kan jag som arbetsgivare säga upp personal som är föräldraledig?

SVAR: Som arbetsgivare kan du inte säga upp en arbetstagare pga. att personen är föräldraledig. Däremot finns det inget extra skydd för föräldralediga om företaget säger upp personal pga. arbetsbrist. För arbetstagare som blir uppsagda under föräldraledigheten börjar uppsägningstiden räknas först när personen normalt skulle ha börjat arbeta igen.

Permalänk 0 0

Hur lång är uppsägningstiden vid uppsägning av tillsvidareanställda?

SVAR: Uppsägningstiden regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) och för både arbetstagare och arbetsgivare gäller en minsta ömsesidig uppsägningstid om en månad enligt LAS (11 §).

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller längre uppsägningstider än om en anställd säger upp sig själv.  Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av

– två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,

– tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,

– fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,

– fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och

– sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Observera att uppsägningstidens längd påverkas av  vilken anställningsform ni har avtalat om och om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

Permalänk 0 0

Hur lång är uppsägningstiden vid uppsägning av provanställda?

SVAR: För provanställningar gäller en uppsägningstid på två veckor enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Du som arbetsgivare ska lämna besked minst två veckor innan provanställningen ska upphöra.

Som arbetsgivare behöver du inte ha saklig grund eller ange skäl för uppsägningen av provanställda. Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) anges inte i vilken form uppsägningsbeskedet ska lämnas. Det behöver inte vara skriftligt utan det kan räcka med ett muntligt besked.

Permalänk 0 0

Hur lång är uppsägningstiden vid uppsägning av visstidsanställda?

SVAR: En allmän visstidsanställning löper från ett visst datum till ett annat och innefattar ingen uppsägningstid. Vid en allmän visstidsanställning avslutas anställningen vid slutdatum, detta enligt LAS § 4 som beskriver ”En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats eller följer av 5 § andra stycket eller 6 §.”.

En visstidsanställning kan alltså som huvudregel inte sägas upp, dock kan man komma överens om en ömsesidig uppsägningstid i anställningsavtalet.

Permalänk 0 0

Vilka regler gäller under uppsägningstiden?

SVAR: Under uppsägningstiden arbetar arbetstagaren som vanligt om personen inte blivit arbetsbefriad. Arbetstagaren har rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner. Du som arbetsgivaren kan inte heller mot arbetstagarens vilja förflytta hen till annan ort under uppsägningstiden.  

Du som arbetsgivare kan inte neka en arbetstagare att besöka Arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka jobb om personen har ansökt om detta.

Permalänk 0 0

Hur lång semester har en anställd rätt till?

SVAR: Enligt Semesterlagen har en arbetstagare rätt till 25 betalda semesterdagar om personen arbetat hela intjänandeåret. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen kan  en arbetstagare ha rätt till fler semesterdagar.

Om arbetstagaren inte arbetat under hela intjänandeåret har personen ändå rätt till 25 dagars semester men enbart de dagar som är intjänade blir betalda semesterdagar.

Semesterlagen ger också arbetstagare rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni – augusti. Men om det finns särskilda skäl kan semesterperioden förläggas till annan tid.

Permalänk 0 1

Vad händer med den intjänade semestern om en arbetstagare avslutar sin anställning?

SVAR: Om en arbetstagare avslutar sin anställning har personen rätt till ersättning för varje betald semesterdag som inte tagits ut. Denna ersättning kallas semesterersättning. 

Semesterersättningen ska arbetstagaren få senast en månad efter att anställningen upphört.

Permalänk 0 0

Vad är förskottssemester?

SVAR: Du som arbetsgivare kan göra en överenskommelse med arbetstagarna om förskottssemester. Det innebär att arbetstagare som inte tjänat in betald semester kan  få betald semester med semestertillägg i förskott. Detta kallas förskottssemester.

Arbetstagaren får då en skuld till företaget som avskrivs efter fem års anställning. Om arbetstagaren säger upp sin anställning eller om företaget går i konkurs inom fem år har arbetsgivaren rätt att dra skulden på innestående semesterersättning.

Permalänk 0 0

Vilka regler gäller om en arbetstagare blir sjuk under semestern?

SVAR: Om en arbetstagare blir sjuk under semestern har personen enligt semesterlagen 15 § rätt att få motsvarande semesterdagar betraktade som sjukdagar och ha kvar sin rätt till semesterdagar. Detta gäller under förutsättning att arbetstagaren kontaktar arbetsgivaren utan dröjsmål och begär att sjukdagarna inte ska räknas som semester. Med utan dröjsmål avses senast när arbetstagaren kommer tillbaka från semestern.

De semesterdagar som återstår ska sedan utgå sammanhängande om inte arbetstagaren vill annat. Personen kan däremot inte kräva att få ut ersättningssemestern i omedelbar anslutning till ordinarie semesterledighet.

Permalänk 0 0

Vilken frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande?

SVAR: Semesterlagen 17 § reglerar vilken frånvaro från arbetet som är semesterlönegrundande enligt följande:
Sjukdom 180 dagar (Arbetsskada fullt intjänande).
Risk för överförande av smitta 180 dagar.
Närståendevård 45 dagar.
Föräldraledighet 120 dagar (Ensamstående 180 dagar, tillfällig vård av barn 60 dagar/barn).
Utbildning under vissa förutsättningar 180 dagar.
Viss försvarsutbildning 60 dagar.
Grundläggande svenskundervisning är fullt intjänande.

Permalänk 0 0

Kan jag som arbetsgivare dra tillbaka beslut om beviljad semester och beordra en arbetstagare att jobba under semestern?

SVAR: Nej, överenskommelse om semester är bindande och kan inte ensidigt brytas av vare sig arbetsgivaren eller arbetstagaren.

Permalänk 0 0

Har en anställd rätt till tjänstledighet för att studera?

SVAR: Enligt Studieledighetslagen har en arbetstagare rätt till tjänstledighet för studier om personen varit anställd hos samma arbetsgivare i minst sex månader. Arbetstagaren väljer själv sin utbildning och studierna behöver alltså inte ha något med nuvarande arbetsuppgifter att göra, men utbildningen ska ha viss planmässighet (alltså inga självstudier).

Tjänstledighet beviljas för den tid utbildningen tar, oavsett hur lång tiden är. Arbetsgivaren kan skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader. Vill arbetsgivaren skjuta upp ledigheten ännu längre så ska de lokala fackliga parterna ge sitt samtycke (om sådana finns).

Efter studieledighet har arbetsgivaren skyldighet att ge arbetstagaren samma eller likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som personen skulle ha haft om personen inte varit ledig

Permalänk 0 0

Vem har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen?

SVAR: Det är du som arbetsgivare har huvudansvaret för arbetsmiljön enligt Arbetsmiljölagen. Det innebär att du måste se till att lagar och regler följs och kraven i de föreskrifter som rör verksamheten uppfylls. Arbetsförhållandena får inte göra de anställda sjuka eller så att de skadar sig.  På arbetsplatser med minst fem arbetstagare ska ett skyddsombud utses. Han eller hon ska företräda alla anställda på arbetsplatsen och medverka till att arbetsmiljön blir så bra som möjligt.

Permalänk 0 0

Vilka regler gäller för anställda vid sjukdom?

SVAR: I Sverige har alla enligt lag rätt till ersättning om man blir sjuk. Enligt lagen får en anställd ersättning från sin arbetsgivare och från Försäkringskassan.

Första dagen arbetstagaren är sjuk får personen ingen ersättning eftersom den räknas som karensdag.

Dag 2-14 får arbetstagaren sjuklön från sin arbetsgivare som är 80 % av lönen.

Dag 15 och framåt får arbetstagaren sjukpenning från Försäkringskassan. Den motsvarar 80 procent av lönen maximerat till en årslön på X antal kronor (Se Försäkringskassans hemsida).

Permalänk 0 0

Vilka regler gäller för rast och paus på ett företag?

SVAR: Arbetstidslagen säger att efter högst fem timmar, ska den anställde ha en rast med möjlighet till mat och vila. Det ska framgå i förväg när rasten kan tas och hur lång den är.

Lagen säger också att under arbetsdagen ska det vid behov ges möjlighet till paus för vila.

Skillnaden mellan rast och paus är att arbetstagaren under sin rast ska ha möjlighet att lämna arbetsplatsen och att den inte räknas in i arbetstiden. Under en paus ska arbetstagaren inte lämna arbetsplatsen och därför ska pausen räknas in i arbetstiden.

Permalänk 0 0

När har en anställd rätt att få besked om schema och arbetstider?

SVAR: Enligt Arbetstidslagen har arbetstagaren rätt till ett schema minst två veckor i förväg och du som arbetsgivare måste föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid.

Permalänk 0 0

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.