Betalningsvillkor

plana_faq

 

Plana Juridiska AB svarar på dina frågor. Plana Juridiska har lång erfarenhet av att framgångsrikt lösa problem åt företag i olika juridiska tvister och ekonomiska obeståndssituationer.

 

Betalningsvillkor

Vi har fått en faktura med betalningsvillkor 10 dagar. Gäller inte 30 dagars betalningsvillkor generellt, om inget särskilt har avtalats?

SVAR: I första hand gäller det betalningsvillkor som ni avtalat; muntligen, skriftligen, genom offert etc. Om inget avtalats alls, så gäller säljarens villkor. Säljaren kan då helt ensidigt bestämma när han vill ha betalt, vilket kan vara ”omgående” eller inom ett visst antal dagar. ”Betalningsvillkor 10 dagar” innebär att betalningen skall vara säljaren tillhanda d v s på kontot, inom 10 dagar efter angivet fakturadatum.

Permalänk 3 3

Vårt bolag har köpt en tjänst via internet och då fått en betalningsanvisning via e-post men är inte säljaren skyldig att också sända en pappersfaktura via posten?

SVAR: : Huvudregeln i svensk lag är att det råder avtalsfrihet, och att parterna är bundna av villkoren i avtalet. Enligt gällande skatteregler så får elektronisk fakturering användas men det skall vara överenskommet mellan parterna. Har inget avtalats, så kan man alltså begära att få en pappersfaktura tillsänd.

Permalänk 0 0

Vi har fått en faktura som förfaller inom 4 dagar från mottagandet. Får man ställa ut en faktura med så kort förfallotid?

SVAR: Det finns ingen lagregel som hindrar att en säljare sänder en faktura som förfaller efter fyra dagar. Däremot förhindrar räntelagen att dröjsmålsränta tas ut under de första 30 dagarna efter att fakturan skickats. Räntebestämmelsen gäller under förutsättning att annat inte avtalats.

Permalänk 1 0

Vad gäller för en faktura som har ”betalningsvillkor 30 dagar”; är det 30 dagar från faktureringsdagen eller 30 dagar från dagen när mottagaren faktiskt erhöll fakturan?

SVAR: Används begrepp som ”betalningsvillkor 30 dagar” uppstår ofta oklarheten – 30 dagar från faktureringsdagen eller 30 dagar från fakturans ankomst? Och hur mycket är egentligen 30 dagar? En månad eller 30 kalenderdagar? För att undvika missförstånd av detta slag är det bäst att klart ange ett förfallodatum. Om inget förfallodatum finns angivet så bör villkoret uppfattas som att köpeskillingen ska vara noterad på säljarens konto inom 30 dagar från faktureringsdagen

Permalänk 0 1

Får ett bolag ställa vilka betalningsvillkor det vill?

SVAR: Som huvudregel gäller avtalsfrihet. Det står därför säljare och köpare fritt att avtala om t ex betalningsfrist. Om betalningsvillkor inte har överenskommits, är det säljaren som har rätt att bestämma inom vilken tid betalningen ska vara gjord. Innan säljaren kan kräva betalt förutsätter det givetvis att andra villkor om leverans eller utförd tjänst är uppfyllda enligt avtalet. Om säljaren kräver en säkerhet innan leverans eller utförd tjänst, så är det brukligt med ett á konto upplägg, varifrån därefter fakturerat belopp avräknas.

Permalänk 0 0

Under vilka premisser får ett bolag använda sig av faktura- och påminnelseavgifter?

SVAR: Rätten att ta ut fakturaavgift är inte reglerad i lag och får tas ut endast om parterna dessförinnan avtalat om det, vilket ligger inom ramen för den allmänna avtalsfriheten. Rätten till påminnelseavgift är däremot reglerad i lag, f n 60 kr vid ett (1) tillfälle för samma fordran och förutsätter också att parterna dessförinnan har avtalat, genom t ex offert, uppdragsavtal, leveransbestämmelse etc. om att sådan avgift får uttas. Det räcker alltså inte med att först på fakturan skriva att avgift tas ut. Dessutom måste påminnelsen också vara ”skäligen påkallad för att ta till vara borgenärens rätt till betalning” för att kunna krävas betald vid en tvist.

Permalänk 0 1

Måste man sända betalningspåminnelse?

SVAR: Nej, enligt dagens lagstiftning är man inte skyldig att skicka en påminnelse på en fordran innan man t ex lämnar den vidare till inkasso. Om man skickar en påminnelse bör det endast vara en (1).

Permalänk 0 0

Vilken dröjsmålsränta kan man ta ut?

SVAR: Om ingen ränta har avtalats kan man enligt räntelagen debitera gällande referensränta + 8 %. I dagsläget anses en dröjsmålsränta om 24 procent (2 procent per månad) utgöra en gräns för ”högsta skäliga ränta”, även om man i speciella fall kan avtala om högre räntesats. Var gränsen för ocker går får prövas från fall till fall. En generell förutsättning för att få ta ut högre ränta än vad räntelagen föreskriver är att köparen erhållit uppgift om räntevillkoren senast vid avtalstidpunkten. Sådan information om dröjsmålsränta sker ofta genom att köparen erhåller säljarens allmänna leveransbestämmelser vid offert- eller säljtillfället.

Permalänk 0 0

Parterna har muntligen överenskommit om betalningsvillkoren, gäller det?

SVAR: Ja, men vid tvist så kan det vara svårt att bevisa vad som egentligen har avtalats, eftersom ett skriftligt avtal inte föreligger. Köparen får då försöka använda annan bevisning t ex vittnen och e-post kommunikation. Om denne inte lyckas bevisa sitt påstående så har säljaren enligt huvudregeln rätt att stipulera sina egna villkor, så länge de inte är lagstridiga. Säljarens uppfattning om avtalet riskerar alltså att få företräde. Därför är skriftliga avtal alltid att rekommendera.

Permalänk 0 0

Säljaren kräver att jag hämtar den beställda varan i hans lager. Dessutom vägrar han att lämna ut varan mot faktura och kräver kontant betalning, trots att ingenting var sagt om detta vid beställningstidpunkten. Kan han göra så?

SVAR: Om inget annat har avtalats, så bestämmer säljaren var och när – d v s ort, lokal och tid – varan ska avlämnas till köparen. Förutsatt att det är en lokal där säljaren driver sin verksamhet. När det gäller betalningen och inget annat avtalats, så är säljaren i sin fulla rätt att kräva full betalning redan vid avlämnandet.

Permalänk 0 0

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.