Fordringsrätt, inkasso, preskription m.m.

plana_faq

 

Plana Juridiska AB svarar på dina frågor. Plana Juridiska har lång erfarenhet av att framgångsrikt lösa problem åt företag i olika juridiska tvister och ekonomiska obeståndssituationer.

 

Fordringsrätt, inkasso, preskription m.m.

Mitt bolag har fått ett inkassokrav, vad ska jag göra och vad kan hända om jag varken betalar eller bestrider?

SVAR: Om du anser att kravet är riktigt bör du betala skulden, inklusive ränta och inkassokostnad, inom den tid som anges i inkassokravet. Om du inte har möjlighet att göra det bör du kontakta den som har skickat inkassokravet och försöka komma överens om en lösning, till exempel en amorteringsplan. Det finns dock ingen skyldighet för borgenären eller inkassoföretaget att gå med på en amorteringsplan.

Om du betalar försent är det viktigt att du hör av dig till den som har skickat inkassokravet och berättar att betalningen är på väg. Annars riskerar du att borgenären hinner gå vidare med kravet, till exempel ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogden, och då uppkommer dels extra kostnader på ca 715 kr, utöver inkassoarvodet på 180 kr och dels får bolaget en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen, vilket är mycket negativt vid framtida kreditbedömning.

Om du anser att kravet är felaktigt måste du bestrida det inom den tid som anges i inkassokravet. Beskriv på vilket sätt du anser att kravet är felaktigt. Om ärendet redan hunnit gå in till kronofogden så kan ärendet därifrån hänskjutas till tingsrätten för bedömning av tvisten. I detta fall kommer en särskild notering om att ärendet är bestritt att noteras hos kreditupplysningsföretagen. Betalningsanmärkningen ligger kvar i 2 år.

Om du inte heller bestrider kravet till kronofogden så fastställer de kravet genom ett så kallat utslag. Därefter börjar de driva in skulden. Utslaget leder dessutom till att bolaget får en ny betalningsanmärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen.

Permalänk 1 0

Vi fick ingen betalningspåminnelse innan inkassokravet erhölls. Får det gå till så?

SVAR: Ja. I de allra flesta fall finns det ingen skyldighet att skicka en betalningspåminnelse innan inkassokravet. Många leverantörer väljer ändå att skicka en betalningspåminnelse innan inkassokravet.

Permalänk 3 0

Om bolaget inte betalar en faktura i rätt tid, måste det då betala dröjsmålsränta?

SVAR: Om leverantören och du i förväg har träffat ett avtal om ränta så gäller detta. I sådana avtal brukar det stå att dröjsmålsränta ska betalas från förfallodagen med en viss procent. Om inget avtal har träffats i förväg gäller räntelagens regler. Leverantören har då rätt att ta ut dröjsmålsränta från den dag som infaller en månad efter det att denne har skickat en faktura eller på annat sätt krävt betalning. Det måste inte framgå någon särskild information om att dröjsmålsränta utgår, för att det ska vara giltigt, om det rör sig om näringsidkare. Räntelagen ger borgenären rätt att ta ut en årsränta som motsvarar Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter.

Permalänk 0 0

Jag undrar vad preskriptionstiden är för att fakturera en vara eller tjänst till ett annat företag? Hur lång tid efteråt kan man fakturera?

SVAR: Preskriptionstiden mellan näringsidkare är 10 år. En fordran kan dock vara äldre än så om ett giltigt preskriptionsavbrott har gjorts. Ett preskriptionsavbrott kan t ex vara medgivande av mottagandet av ett kravbrev, en betalning från gäldenären eller någon annan form av erkännande av skulden från gäldenärens sida.

Permalänk 1 0

När får en kreditupplysning på ett bolag och ägarna lämnas ut?

SVAR: Den som begär en företagsupplysning, alltså upplysning om en juridisk person, om en näringsidkare eller om en näringsanknuten person behöver inte ha ett legitimt behov för att få ut upplysningen. En kreditupplysning om en styrelseledamot i ett aktiebolag eller en enskild näringsidkare kan alltså lämnas ut utan någon prövning av behovet. Den som beställer en företagsupplysning måste dock vara säker på att den omfrågade är näringsidkare eller en näringsanknuten person.

Permalänk 1 0

Ett aktiebolag är skyldig mitt företag ca 25 000 kr för beställda varor. Vad kan jag göra? Gå till kronofogden först? Eller själv sätta dem i konkurs?

SVAR: Vad du kan göra beror bl.a. på hur hårt Du vill gå fram. Om Du befarar att aktiebolaget är på väg att bli insolvent är det givetvis viktigt att agera både fort och beslutsamt. Insolvens innebär att bolaget inte kan betala sina skulder i den takt som de förfaller till betalning och att denna oförmåga inte är helt tillfällig.

Den snabbaste vägen Du kan gå är att delge bolaget en s.k. betalningsanmaning enligt konkurslagen 2:9. Detta förutsätter att fordringen är klar (otvistig) och förfallen till betalning. Gäldenären får Då en vecka på sig att betala skulden, i annat fall kan en konkursansökan inges mot bolaget och insolvens presumeras eftersom betalning inte skett viss tid efter delgivningen. Innan Du agerar på detta sätt bör Du dock inhämta juridisk rådgivning i det specifika fallet.

Om bolaget konstateras vara insolvent så kan tingsrätten försätta det i konkurs. Det är dock Du som har bevisbördan för att det verkligen är insolvent. Om tingsrätten beslutar att försätta bolaget i konkurs kommer bolagets tillgångar att säljas för att kunna betala skulderna. Dock är en vanlig leverantörs fordran oprioriterad, vilket innebär att det finns en stor risk att du inte får ut alla dina pengar i konkursen. Det spelar ingen roll vem som ansöker om att bolaget skall försättas i konkurs, samma prioritetsordning gäller ändå.

Om bolaget är solvent och Du inte vill gå så hårt fram som med delgivning enligt ovan, så kan du istället ansöka om ett vanligt betalningsföreläggande hos kronofogden. Om detta utfaller till din fördel får Du en exekutionstitel (utslag) och betalar inte bolaget då, så kan du ansöka om utmätning vilket innebär att kronofogden säljer av delar av bolagets tillgångar för att betala skulden.

Permalänk 2 0

Ett aktiebolag har en skuld till ett annat bolag för utförda leveranser och försätts därefter i konkurs. Vad innebär detta för leverantören? Får dem inte sina pengar?

SVAR: Ett bolag som försätts i konkurs, har av tingsrätten konstaterats vara insolvent d v s har skulder som överstiger tillgångarna och som förfaller i en takt som bolaget inte kan klara av att betala. De tillgångar som finns kvar ska då fördelas bland de borgenärer som företaget har skulder till. Eftersom skulderna överstiger tillgångarna kommer vissa borgenärer inte att få fullt betalt för sin fordran och i vissa fall inte någon betalning alls. Vilken turordning som tillgångarna delas ut till borgenärerna, bestäms av förmånsrättslagen. Huruvida man får betalt eller inte beror alltså på om det finns andra borgenärer och vilka typer av fordringar dessa borgenärer har. Efter det att konkursförvaltaren avslutat konkursen så framläggs en redovisning. Ibland har företrädarna för bolaget, genom sin egen passivitet, blivit personligt betalningsansvariga enligt aktiebolagslagens ansvarsregler, för vissa av de aktuella skulderna. Då kan en borgenär rikta ett personligt krav mot dessa företrädare som satt i bolaget exv. ägare, styrelse och VD. För att kontrollera om denna möjlighet föreligger, bör Du anlita en jurist eller annan kunnig, för att gå igenom det specifika fallet.

Permalänk 0 0

Mitt bolag har levererat en vara men nu har kunden reklamerat och vill inte betala. Vad ska jag göra och tänka på?

SVAR: Om det är en tvist från början så är det ingen mening att sända ett inkassokrav. Då är det fråga om att rikta ett betalningsanspråk via tingsrätten och det görs genom en stämningsansökan. Börja med att ta in allt underlag i ärendet såsom specifikationer, faktura, arbetsorder, kommentarer, mailkorrespondens samt motpartens invändningar. Kontrollera också att Din företagsförsäkring gäller. Om målet gäller ett värde som understiger 22 250 kr (halva prisbasbeloppet 2015) så är det ett s.k. småmål (FT-mål) vilket innebär att parterna får stå sina egna rättegångskostnader oavsett vem som vinner målet. Gäller det större värden så betalas normal båda parters rättegångskostnader av den part som förlorat målet. Efter att ha bestämt att gå vidare, så bör Du kontakta ett juridiskt ombud som kan strukturera målet och biträda Dig. Bäst är om ombudet kan kontakta motparten för att försöka lösa frågan utanför rättssalen men om detta inte går så återstår att inge en stämningsansökan, yttranden, och infinna sig till en muntlig förberedelse och därefter en huvudförhandling. Räkna med att rättegångskostnaderna fort kan komma upp i ganska ansenliga belopp. Sök därför alltid juridisk rådgivning innan Du agerar, för att bedöma utsikterna till att vinna ett mål.

Permalänk 0 0

Jag har fått betalt genom en revers, där gäldenären skall betala månadsvis under två år. Vad händer om pengarna inte betalas i tid varje månad? När kan jag gå till kronofogden, utifall betalningsplanen inte sköts? Kan jag sälja reversen?

SVAR: Du kan vända Dig direkt till kronofogden så snart som en månadsbetalning förfallit till betalning och inte betalats enligt amorteringsplanen. Du har även rätt till dröjsmålsränta för tiden mellan det att betalning skulle ha skett (förfallodagen) och att betalning faktiskt sker.  Om ränta inte särskilt har avtalats så är den referensräntan plus åtta procentenheter. Vad gäller försäljning av reversen (enkla skuldebrev) så finns det inget som hindrar det i lagen. Avtal om försäljning bör dock upprättas skriftligt och gäldenären måste informeras om ägarbytet.

Permalänk 0 0

Mitt företag har gett offert på ett arbete och kunden har godtagit den via ett e-post meddelande. Vi har påbörjat arbetet men nu vill han inte vidkännas sitt godkännande. Vad gäller?

SVAR: Eftersom Du har erhållit en accept på er offert så är kunden bunden och ett avtal föreligger. Det finns inga särskilda formkrav för ett köpeavtal av lös egendom, tjänst eller arbete, varför man får använda den bevisning som finns exv. korrespondens, vittnen etc. Det är den part som påstår något som generellt har bevisbördan för sitt påstående. Köparen har enligt köplagen skyldighet att medverka till köpet, d v s betala i rätt tid. Om tid inte angivits i köpeavtalet skall betalning ske när säljaren fullgjort sin del m a o vid leverans och kräver betalning. Du som säljare har rätt att hålla fast vid avtalet och kräva fullgörelse, samt ev. skadestånd för avtalsbrott och dröjsmålsränta.

Permalänk 0 0

Bluffaktura – Hur gör jag om jag fått en faktura för något jag inte beställt eller lurats att beställa?

SVAR: Här är en steg för steg-lista över hur du bör agera om du får en faktura för något du inte beställt eller lurats att beställa. Har du bara fått ett ”fakturalikt erbjudande” kan du däremot bara kasta det i papperskorgen – det är ju inte en riktig faktura..

1. Gå till www.svenskhandel.se/varningslistan och kontrollera om företaget finns med där.

2a. Saknas företaget som skickat kravet på Svensk Handels varningslista samtidigt som ditt företag är ett aktie, – handels- eller kommanditbolag? Då ska du bestrida på ett ”tidstämplat” sätt som visar när du bestred. Du kan skicka ett mejl, ett fax om du sparar sänt-kvittot eller ett REK-brev.

2b. Finns blufföretaget med på Svensk Handels varningslista, eller om du har enskild firma, kan du även bestrida via ett vanligt brev. Du spar förstås en kopia på din bestridan.

3. Polisanmäl blufföretaget. Det gäller även de som skickat ett fakturalikt erbjudande. Även om få anmälningar leder till en faktisk utredning är anmälan viktig för polisens möjligheter att agera mot fakturaskojarna.

4. Sök efter information om blufföretaget på Internet. Ofta diskuteras det både på forum och på varningslistor, och du kan få en bild över hur företaget brukar agera.

5. Får du en påminnelse på fakturan behöver du inte göra något. Får du däremot ett inkassokrav ska du bestrida kravet igen, med en tydlig motivering varför du inte vill betala. Ett vanligt brev räcker den här gången.

6. Om det oseriösa företaget skickar kravet till Kronofogden får du ett brev från myndigheten. Det brevet måste du svara på, och förklara att du redan bestridit kravet och inte tänker betala. Om det är aktuellt i ditt fall, kontakta också Teamet för rättelser för att få bort noteringen.

7. Om du blir stämd får du ett brev från din lokala tingsrätt. Du måste då svara tingsrätten för att inte automatiskt förlora tvisten. Läs på om hur tvister och avtalslagen fungera och låt dig inte skrämmas.

Permalänk 0 0

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.