Obestånd, personligt ansvar, delgivning m.m.

 

 

Plana Juridiska AB svarar på dina frågor. Plana Juridiska har lång erfarenhet av att framgångsrikt lösa problem åt företag i olika juridiska tvister och ekonomiska obeståndssituationer.

 

Obestånd, personligt ansvar, delgivning m.m.

När är en gäldenär på ”uppenbart obestånd” och när kan ett bolag bli försatt i konkurs?

SVAR: Att en gäldenär är på uppenbart obestånd eller insolvent innebär att bolaget inte kan betala sina skulder i den takt som de förfaller och att den oförmågan inte endast är tillfällig. Att gäldenärens skulder överstiger dennes tillgångar behöver alltså inte i sig innebära att denne är på obestånd. Om gäldenären själv ansöker om att bli försatt i konkurs så antas bolaget automatiskt vara på obestånd men om någon annan part ansöker, exv. en borgenär, så måste denne göra sannolikt att gäldenären är på obestånd för att denne ska bli försatt i konkurs, utifall ansökan bestrids. Den ansökande måste lyckas göra det sannolikt att gäldenären är på obestånd exv. genom att nedan omständigheter föreligger och i så fall är det upp till gäldenären att motbevisa detta;

  • Gäldenären vid utmätning, som skett inom de närmaste sex månaderna före konkursansökan, visat sig sakna tillgångar för full betalning av skulden, eller om bolaget inställt sina betalningar.
  • Gäldenär, som är bokföringsskyldig, och som inte efter uppmaning att betala klar och förfallen skuld gjort detta inom en vecka efter uppmaningen och ansökan om konkurs görs inom tre veckor därefter. I uppmaningen, som f ö ska delges gäldenären, skall anges att konkursansökan kan komma att göras.

Permalänk 0 0

Kan jag som ägare i ett aktiebolag göras personligt ansvarig för hanteringen eller eventuell misskötsel av bolaget vid eventuellt obestånd, skulder, konkurs mm.?

SVAR: Som huvudregel har du som aktieägare inget personligt ansvar för aktiebolagets skulder men det finns flera undantag. Ett undantag gäller exv. den situationen då en aktieägare med vetskap om att bolaget är skyldigt att träda i likvidation, deltar i beslut om att fortsätta bolagets verksamhet. Ett annat undantag är en aktieägares eventuella skadeståndsskyldighet, som orsakats av att aktieägaren vållat bolagets fordringsägare skada genom att överträda aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Ytterligare ett undantag handlar om ansvarsgenombrott. I rättspraxis har utvecklats en ansvarsform för aktieägare att personligen stå för bolagets eventuella skulder. Ansvarsgenombrott kan aktualiseras om det inte funnits något affärsmässigt syfte med bolagets verksamhet, om bolaget är underkapitaliserat och om bolaget inte varit självständigt i förhållande till ägarna. När det gäller skatteskulder så inträder ett personligt ansvarsgenombrott redan i samband med att verksamheten inte påbörjats att avvecklas, när den skatterättsliga prestationen exv. deklarationen, inbetalningen etc inträtt.

Permalänk 0 0

Mitt företag har kommit in i en liten svacka och fått svårt att betala skulderna. Jag tror dock på företaget, finns det något alternativ till konkurs?

SVAR: Det finns alternativ som kan vara värt att undersöka innan Du ansöker om konkurs. Ett sådant alternativ är en överenskommelse med borgenärerna som kallas för ett ”frivilligt ackord” eller ett ”underhandsackord”. Detta är en frivillig överenskommelse mellan borgenärerna och gäldenären om att sätta ned gäldenärens skulder, för att på så vis lösa eller undvika en konkurssituation. Ett ackord ingås i stort sett utan några formkrav och lyder under avtalsrättsliga principer. Ofta underlättar det om man involverar en juridisk expert som sköter förhandlingarna, eftersom det är viktigt att borgenärerna känner förtroende för upplägget. Ofta innebär ett frivilligt ackord att skulden sätts ned med mellan 25-50 %. Ett annat alternativ är att gå via tingsrätten och begära tvångsackord, vilket förutsätter att ett visst antal borgenärer ansluter sig till överenskommelsen. Man kan då tvinga övriga mindre leverantörer att ansluta sig. Ytterligare ett alternativ är s.k. företagsrekonstruktion, vilket är ett speciellt juridiskt institut där efter ansökan hos tingsrätt, en rekonstruktör utses med målet att rekonstruera bolaget såpass att det kan bli livsdugligt igen. Kostnaden för detta förfarande hamnar hos bolaget självt och det passar lite större bolag med en livsduglig affärsmodell.

Permalänk 0 0

Jag sitter som styrelseledamot i ett AB och äger alla aktier. I början satsade jag eget kapital men verksamhet gick minus från första året och nästan hela det investerade kapitalet förbrukades. Vad är mitt eventuella ansvar om företaget går i konkurs?

SVAR: Enligt aktiebolagslagen kan styrelseledamot bli personligt ansvarig om man inte ser till att upprätta en s.k. kontrollbalansräkning när det exv. finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Upprättas inte denna i tid eller inte alls kan styrelsen bli personligt ansvarigt. Har man upprättat en kontrollbalansräkning, har man därefter en respit på 8 månader för att sedan därefter upprätta en ny kontrollbalansräkning. Har man då lyckats återställa kapitalet kan man fortsätta verksamheten, i annat fall måste man gå i likvidation.

Permalänk 0 0

Jag har idag fått besök av en delgivningsman som delgivit företaget en ”betalningsanmaning enligt konkurslagen 2:9”. Vad gäller?

SVAR: En betalningsanmaning enligt konkurslagen är ett sätt att driva in en fordran med största snabbhet och tryck. Förutsättningen är att fordringen är klar och förfallen. Den får alltså inte vara tvistig. Bolaget antas formellt vara på obestånd om det inte betalar en klar och förfallen skuld inom en vecka efter att har delgivits en betalningsanmaning. Borgenären har därefter tre veckor på sig att begära gäldenären i konkurs. Eftersom det nu finns en presumtion om att bolaget är på obestånd, så kan bolaget därefter försättas i konkurs, om inte gäldenären lyckas motbevisa presumtionen.

Permalänk 0 0

Jag äger ett fastighetsbolag och har ett krav mot en tidigare hyresgäst angående obetalda hyror. Kronofogden meddelar att de inte kan delge gäldenären den aktuella fordran, hon håller sig helt enkelt undan. Kan man verkligen undgå betalningsansvar på detta sätt?

SVAR: Betalningsansvaret består tills dess att preskription inträder och fordran inte längre kan göras gällande. För att undgå att fordran preskriberas, så finns ett antal åtgärder som man kan vidta och om preskriptionen avbrutits så börjar en ny preskriptionstid (3 år för konsumentfordringar och 10 år för alla andra) att löpa. Att åberopa fordringen hos kronofogdemyndigheten är i sig en preskriptionsavbrytande åtgärd men kan fogden inte meddela något beslut, exv. ett betalningsföreläggande, p.g.a. att hyresgästen inte kan delges, så anses preskriptionsavbrott inte ha skett. Att stämma i allmän domstol, har samma effekt som att ansöka om betalningsföreläggande hos fogden. Även här krävs dock att den betalningsskyldige kan delges, för att preskriptionsavbrott skall anses ha inträffat.  Det finns emellertid olika delgivningsmetoder att tillgripa när den sökte bevisligen undanhåller sig eller finns på okänd ort, exv. ”spikning”, surrogatdelgivning eller kungörelsedelgivning. Delgivningen anses vid spikning ha skett när meddelandet fästs på dörren på gäldenärens bostad. Som borgenär kan det även löna sig att anlita en privat delgivningsbyrå, eftersom de ofta letar lite mera energiskt och oftare besöker den aktuella adressen. Efter delgivningen utförts så löper ärendet vidare hos myndigheten. Är ärendet otvistigt så leder det till ett utslag hos fogden vilket därefter kan ligga till underlag för utmätning av gäldenärens egendom.

Permalänk 0 0

Kan ett konkursbolag eller dess styrelse bli skyldigt att betala lokalhyra efter ett konkursbeslut? Kontrollbalansräkning har inte upprättats.

SVAR: Nej, kostnader (exv. lokalhyra) efter konkursens utbrott är inte en kostnad som styrelsens ledamöter svarar för. Detta oavsett om styrelsens ledamöter har varit försumliga och blivit skyldiga att personligen betala för de skulder som konkursbolaget ådragit sig före konkursen. Konkursförvaltaren utreder om styrelsen är betalningsskyldiga för skulder som uppkommit för konkursens utbrott och presenterar vad denne kommit fram till i sin förvaltningsberättelse. Efter att ett bolag gått i konkurs så uppstår ett nytt rättssubjekt kallat för ”konkursbo” och som övertar konkursbolagets alla tillgångar och skyldigheter.

Permalänk 0 0

En leverantör har lämnat in en konkursansökan mot vårt bolag och tidpunkten för konkursförhandling har meddelats. Vad kan vi göra och förvänta oss?

SVAR: Vid konkursförhandlingen prövas frågan om bolaget är insolvent (obestånd), alltså om det inte kan betala sina löpande skulder i den takt som de förfaller och att denna förmåga inte är helt tillfällig. Det är ansökaren som har bevisbördan för detta och gäldenären kan använda den bevisning man vill exv. överenskommelse med borgenären, extern finansiering, borgensåtaganden etc. Att inleda en företagsrekonstruktion innan en konkursansökan ingetts, är även det ett sätt att förhindra konkurs. Om gäldenären har delgivits en betalningsanmaning enligt konkurslagen 2:9 och inte betalat skulden inom en vecka så är detta i sig en presumtion om insolvens. Även utifall bolaget har haft utmätning emot sig under senaste 6 månaderna och inte förmått betala hela det förfallna beloppet, så är det en presumtion om insolvens. Då är det m a o svårare att förhindra ett konkursbeslut, men inte omöjligt. Om ett beslut om konkurs redan meddelats, så får en ansökan inte återkallas. Bolaget har då istället möjlighet att överklaga beslutet och i överklagan visa att det är solvent d.v.s. att det kan betala sina skulder och få beslutet om konkurs upphävt.

Permalänk 0 0

Vad betyder att ett bolag är insolvent? Är det när bolaget måste upprätta en kontrollbalansräkning? Vad händer om man inte upprättar en kontrollbalansräkning?

SVAR: Insolvens eller obestånd, innebär att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder när de förfaller till betalning. Begreppen är kopplade till konkurslagen. För att kunna försättas i konkurs ska insolvensen dessutom inte bara vara tillfällig. Bolagets skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning regleras i aktiebolagslagen 25:13. En sådan ska upprättas så snart som det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet eller att bolaget saknar tillgångar att fullt ut betala utmätningsfordring vid verkställighet genom fogden. Om man inte iakttar skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning så kan styrelseledamöterna i bolaget bli personligt ansvariga för bolagets skulder efter denna tidpunkt d v s ett personligt ansvarsgenombrott. Det är alltså mycket viktigt att löpande ha kontroll på bolagets resultat- och balansräkning.

Permalänk 0 0

Vi har fakturerat ett bolag för utfört arbete och trots inkassokrav så har de inte betalat vad de är skyldiga. Nu meddelar de att bolaget ska ”likvideras frivilligt”. Vad innebär detta för oss?

Det är bolagsstämman som kan fatta beslut om en frivillig likvidation. Beslutet gäller omedelbart eller från den dag bolagsstämman beslutar. En s.k. likvidator skall då utses. Likvidatorn ansvarar för att rörelsen avvecklas, att bolagets tillgångar omsätts till pengar och att bolagets skulder betalas. Först därefter delas återstående tillgångar ut till aktieägarna. Alltså ska ni få era pengar innan aktieägarna tar ut bolagets tillgångar. Om bolaget däremot inte har tillräckligt med medel för att betala sina skulder och alltså är insolvent, då ska likvidatorn begära att bolaget försätts i konkurs och då får ni en vanlig oprioriterad fordran i konkursen.

Permalänk 0 0

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.