Rådgivning inom offentlig upphandling

upphandlingsjuristen logotyp

 

 

 

Upphandlingsjuristen svarar på frågor som avser hela processen av offentlig upphandling.

Rådgivning inom offentlig upphandling

Vad innebär överprövning av en upphandling?

SVAR: En leverantör kan vid förvaltningsrätten ansöka om överprövning av en pågående offentlig upphandling om man anser att en upphandlande myndighet har brutit mot de grundläggande principerna eller bestämmelserna i någon av de lagar som reglerar offentlig upphandling. För att ansökan ska tas upp måste leverantören riskera att lida skada.
Om domstolen finner att en överträdelse har skett och att leverantören lider eller riskerar lida skada kan domstolen besluta att upphandlingen ska göras om eller rättas på ett visst sätt. Samma regler för överprövning gäller oavsett upphandlingens värde och oavsett vad upphandlingen avser.
Det är också möjligt att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet. Exempelvis kan ett avtal som ingåtts utan föregående annonsering ogiltigförklaras av en domstol genom en ansökan om överprövning av avtalsgiltighet. En överprövning handläggs genom skriftväxling.

Permalänk 0 0

När får en upphandling avbrytas?

SVAR: En upphandling får bara avbrytas om den upphandlande myndigheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet att avbryta upphandlingen. Den upphandlande myndigheten ska underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om sitt beslut att avbryta upphandlingen.

Några vanliga exempel på när en upphandling har fått avbrytas:

–  När utvärderingen är klar återstår det bara en lämplig anbudsgivare (bristande konkurrens).
–  De inkomna anbuden är högre än vad den upphandlande myndighetens budget tillåter.
–  Den upphandlande myndigheten inser i efterhand att förfrågningsunderlaget har utformats på ett felaktigt sätt.

Permalänk 0 0

Vad är ett ramavtal?

SVAR: Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Om den upphandlande myndigheten har tecknat ett ramavtal för en specifik vara eller tjänst, behöver myndigheten inte annonsera ut en ny upphandling varje gång den har behov av varan eller tjänsten, utan kan tilldela kontrakt genom att avropa från ramavtalet.

Permalänk 0 0

Vad är en tjänstekoncession?

SVAR: Med tjänstekoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja tjänsten. Ersättningen för en tjänstekoncession kan bestå av exempelvis rätt att ta ut avgifter av de kunder som utnyttjar tjänsterna. Ett exempel är att en leverantör bygger en idrottshall och får ersättning för det genom en rätt att ta betalt av de som använder idrottshallen.

Permalänk 0 0

Kan man kräva miljömärkning i upphandling?

SVAR: Det finns möjlighet för upphandlande myndigheter att i upphandlingen hänvisa till kriterier som helt eller i vissa delar hänvisar till ett miljömärke. Det går dock inte att ställa krav på miljömärkningen i sig eftersom produkter som inte är märkta ändå kan uppfylla kriterierna för miljömärket. Miljömärkningen är däremot ett bra bevis på att kriterierna uppfylls. Andra likvärdiga bevis måste också godkännas.

Permalänk 0 0

Får ett för sent inkommit anbud beaktas?

SVAR: Nej. Lagen om offentlig upphandling förutsätter att alla leverantörer behandlas lika, vilket inte är fallet om leverantörerna får olika tidsfrister för att lämna anbud.

 

Permalänk 0 0

Får man ställa vilka krav som helst i förfrågningsunderlaget?

SVAR: Nej. Kraven som ställs skall stå i proportion till det som upphandlas. Det innebär till exempel att den upphandlande myndigheten inte får ställa högre krav på en vara eller en tjänst än vad som behövs.

Permalänk 0 0

Vad händer om man inte uppfyller de krav som ställs?

SVAR: Om det i förfrågningsunderlaget står att det är ett s.k. skall-krav måste det vara uppfyllt. Skall-krav måste alltid vara uppfyllda för att anbudet ska gå vidare från kvalificeringsfasen. Går inte anbudet vidare från kvalificeringsfasen förkastas det.

Permalänk 0 0

Vad är CPV-koder?

SVAR: CPV står för Common Procurement Vocabulary. CPV-koder är ett klassificeringssystem som har godkänts av EU-kommissionen. Det är ett praktiskt sätt att specificera varor och tjänster. CPV-koderna täcker omkring 9 500 olika beteckningar med nio siffrors noggrannhet. Med stöd av CPV-koderna är det möjligt för potentiella leverantörer i hela EU att snabbt få specificerade uppgifter om upphandlingar inom den egna sektorn, oavsett vilket språk originalannonsen är publicerad på. Detta är ett sätt att öka konkurrensen och effektiviteten i den offentliga upphandlingen.

Permalänk 0 0

När ska upphandlingslagstiftningen följas?

SVAR:  Upphandlingslagstiftningen ska alltid följas när statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar, offentligt styrda organ eller sammanslutningar av en eller flera myndigheter gör någon form av inköp. Vilka regler som gäller beror dock på om värdet överstiger de tröskelvärden som gäller vid tidpunkten för inköpet.

Permalänk 0 0

Är anbudshandlingarna offentliga?

SVAR: Som huvudregel är uppgifterna i anbudet offentliga med undantag av affärs- och yrkeshemligheter. Totalpriset kan inte vara en affärshemlighet men enskilda priser i ett anbud kan vara det. Man bör ange i sitt anbud vilka uppgifter man anser är affärs- och yrkeshemligheter och varför. Sekretess för hela anbudet gäller alltid till dess myndigheten har fattat tilldelningsbeslut.

Permalänk 0 0

Har vi, som litet nyetablerat företag, chans att delta i offentliga upphandlingar?

SVAR: Vid upphandling ställer den upphandlande myndigheten krav på leverantören och på det som ska levereras. Den upphandlande myndigheten får inte ställa högre krav än vad som är befogat med hänsyn till det som ska köpas. Många upphandlande myndigheter har som mål att underlätta för mindre företag att kunna lämna anbud, I vissa fall måste den upphandlande myndigheten dock på grund av vad som upphandlas kräva att leverantören har erfarenhet och kan visa det genom referensuppdrag eller att leverantören har en viss omsättning. För att uppnå efterfrågade krav kan små företag gå samman och lämna in ett gemensamt anbud.

Permalänk 0 0

Blir det inte dålig kvalitet om man bara köper på lägsta pris?

SVAR: Upphandling till lägsta pris innebär inte att det blir dålig kvalitet. Kvaliteten av det som upphandlas bestäms av de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och ibland ställer den upphandlande myndigheten mycket höga obligatoriska kvalitetskrav och väljer sedan den leverantör som till lägst pris kan leverera den efterfrågade varan/tjänsten och samtidigt uppfyller kvalitetskraven. Det går därför bra att upprätthålla en hög kvalitet med upphandling till lägst pris.

Permalänk 0 0

Vad är upphandling till ”ekonomiskt mest fördelaktiga pris”?

SVAR:  Vid upphandling till ”ekonomiskt mest fördelaktiga pris” tar den upphandlande myndigheten hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet för upphandlingen. Kriterierna ligger till grund för utvärderingen. Exempel på kriterier är pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd. Den upphandlande myndigheten ska ange i förfrågningsunderlaget vilka kriterier som ligger till grund för tilldelning av kontraktet.

Permalänk 0 0

Vilka lagar gäller vid offentlig upphandling?

SVAR: Det är främst tre lagar som används vid offentlig upphandling: Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), den klassiska sektorn och Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), försörjningssektorn samt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

Permalänk 0 0

 

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.