Uppsägning

Uppsägning

Måste man förhandla med facket vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist?

SVAR: En abg som har kollektivavtal måste enligt MBL alltid förhandla med det fack man har avtal med INNAN det går att göra uppsägningar p.g.a. arbetsbrist. En abg som inte har kollektivavtal måste enligt MBL förhandla med alla fackförbund som någon av de anställda tillhör INNAN uppsägning p.g.a. arbetsbrist kan ske. En abg som inte har kollektivavtal och inte heller någon abt som är med i facket har ingen förhandlingsskyldighet enligt MBL. Observera att abg är skyldig att ta reda på om någon abt är med i något fackförbund.

Permalänk 0 0

Måste man förhandla med facket vid uppsägning p.g.a. personliga skäl?

SVAR: Det är inte normalt att abg förhandlar med facket före en uppsägning p.g.a personliga skäl. Någon sådan skyldighet finns inte i MBL.  Däremot måste abg alltid skriftligen UNDERRÄTTA/VARSLA både abt och samtidigt dennes fackförbund minst två veckor för den tilltänkta uppsägningen. Om abt eller facket vill ha överläggning i ärendet måste abg överlägga innan uppsägning får ske.

Permalänk 0 0

Måste man förhandla med facket/arbetstagaren vid avsked?

SVAR: Det är inte normalt att abg förhandlar med facket före ett avsked p.g.a personliga skäl. Någon sådan skyldighet finns inte i MBL.  Däremot måste abg alltid skriftligen UNDERRÄTTA/VARSLA både abt och samtidigt dennes fackförbund minst en vecka för det tilltänkta avskedandet. Om abt eller facket vill ha överläggning i ärendet måste abg överlägga innan avskedande får ske.

Permalänk 0 0

Hur gör man en uppsägning eller ett avsked?

SVAR: Uppsägningar och avsked måste enligt LAS göras skriftligt. Knappast någon företagare klarar av att själv författa en uppsägning/avsked så att den blir rätt enligt LAS.  Formella fel av abg i samband med uppsägning/avsked innebär ofta stora skadeståndsanspråk mot abg. Kontakta alltid en arbetsrättsjurist innan uppsägning/avsked!!

Permalänk 0 0

Vad menas med saklig grund för uppsägning?

SVAR: Abg måste alltid ha saklig grund för en uppsägning av en tillsvidareanställd abt. Saklig grund är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Aldrig bägge grunderna samtidigt. Att bedöma om arbetsbrist föreligger görs av arbetsgivaren. Det kan vara t.ex. brist på jobb eller ekonomiska skäl.  Det är således en organisatorisk fråga och uppsägningen drabbar oftast den som har kortast anställningstid, dvs. inte alltid den som abg helst skulle vilja säga upp. Med personliga skäl menas förhållanden som rör en abt personligen, t.ex. olika former av misskötsamhet. Att avgöra om det föreligger saklig grund för uppsägning eller t.o. m. för avsked är synnerligen komplicerat och kräver mycket goda juridiska kunskaper. En felbedömning kan kosta skadestånd runt en miljon kr eller mer plus dryga rättegångskostnader. Kontakta alltid en arbetsrättsjurist innan du fattar beslut om uppsägning/avsked!

Permalänk 0 0

Vad är skillnaden mellan uppsägning p.g.a. personliga skäl och avsked?

SVAR: Uppsägning kräver saklig grund, se föregående fråga, som vanligtvis utgörs av någon form av upprepad misskötsamhet hos abt medan avsked kräver laga skäl, som innebär att abt gjort sig skyldigt till att grovt ha brutit mot sina skyldigheter mot abg t.ex. stöld, våld och medveten skadegörelse. Att bedöma detta kräver oftast goda kunskaper i arbetsrätt. En uppsägning innebär att anställningen upphör efter en bestämd uppsägningstid som beror på anställningstiden medan ett avsked innebär att anställningen upphör omedelbart vid avskedandet.  Vilken bedömning som görs av abg kan få mycket stora ekonomiska konsekvenser varför vi rekommenderar att du alltid kontaktar en erfaren arbetsrättsjurist innan beslut fattas!

Permalänk 0 0

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.